ತಪಸ್ ಪತ್ರ   ತಪಸ್ ಚಿಗುರೆಲೆ   ತಪಸ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಾಧನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶಗಳು

Accomplishments 2012-14 2013-15 2014-16 2015-17
No of students 34 38 33 35
Qualified for IIT JEE Mains 30 15 25 31
Qualified for IIT JEE Advance 5 2 11 19
CET Rank 2012-14 2013-15 2014-16 2015-17
1 - 500 4   10 8
500 - 2000 17 2 8 14
2000 - 5000 16 36 15 8

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ – ೨೦೧೫-೧೭

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಮೈನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ೯೦% ಅಧಿಕ
೩೪ ೩೧ ೧೯ ೩೦
ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಎಐಆರ್ ೯೧ ಸ್ಥಾನ
ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ
ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ೯೮%

ಮೂರನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ – ೨೦೧೪-೧೬

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಮೈನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ೯೦% ಅಧಿಕ
೩೬ ೨೫ ೧೧ ೨೫
ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ
ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ  
ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ  

ಎರಡನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ – ೨೦೧೩-೧೫

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಮೈನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ೯೦% ಅಧಿಕ
೩೫ ೧೫ ೨೨
ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ  
ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ  
ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ  

ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ – ೨೦೧೨-೧೪

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಮೈನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ೯೦% ಅಧಿಕ
೩೮ ೩೦ ೨೮
ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಎಐಆರ್ ೨೫೫ ಸ್ಥಾನ
ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ  
ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ೯೮%

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಯೋಜಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್, ತಪಸ್ ವಿಭಾಗ
ಕೇಶವ ಶಿಲ್ಪ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ,
ಉಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೧೯

ದೂರವಾಣಿ: ೯೪೪೮೨೮೪೬೧೫, ೯೪೮೧೨೦೧೧೪೪

ಶೀಘ್ರ ಸಂಪರ್ಕ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು

rashtrotthana
base
error: Content is protected !!