• ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಐಟಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಕ ಚರ್ಚೆ
  • ಚೆನ್ನೈ ಐಐಟಿಗೆ ಭೇಟಿ
  • ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು