ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

ನಮ್ಮ ವಿವರಗಳು

ಸಂಯೋಜಕರು,

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್, ತಪಸ್ ವಿಭಾಗ

ಕೇಶವ ಶಿಲ್ಪ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, (ಉಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ)

ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦ ೦೧೯

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ – ೨೬೬೧೨೬೫೨, ೯೪೪೮೨೮೪೬೧೫ / ೯೪೮೧೨೦೧೧೪೪

ವೆಬ್ ಸೈಟ್: www.tapasedu.org