ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು – ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ ರಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ : www.tapasedu.org