ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಪಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು.