ತಪಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ತಪಸ್ ಪ್ರಕಲ್ಪವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳೂ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿದಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.